Ko’olau mountains in the distance. 

Advertisement

Horizon #16